KARMA MARKA MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. (“Karma” veya “Şirket”), tedarikçi çalışanlarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.  

Şirketimiz tedarikçi çalışanı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.  

İşbu Aydınlatma Metni ile Karma tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Tedarikçi Çalışanlarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, tedarikçi çalışanlara ait kişisel veriler şunlardır;

Ad-soyad, imza, anne-baba adı, e-posta adresi, adres bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kızlık soyadı, T.C kimlik numarası, kan grubu ve din bilgisi dahil kimlik üzerinde yer alan tüm bilgiler, cinsiyet, uyruk bilgisi, SGK sicil numarası ve SGK hizmet dökümü dahil tüm sosyal güvenlik bilgileri, meslek bilgisi, çalıştığı kurum bilgisi, çalıştığı departman bilgisi, çalıştığı dönem bilgisi, çalıştığı gün sayısı, kazandığı brüt ücret bilgisi, işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi, mobil ve sabit telefon numarası, adli sicil bilgileri, güvenlik kamera kayıtları (CCTV), HES kodu, aşı kartı üzerinde yer alan bilgiler, eğitim ve sertifika bilgileri, iş ehliyet bilgileri (elektrikçi, kaynakçı vb.), ehliyet üzerinde yer alan bilgiler, SRC bilgileri, araç bakım bilgileri, son görev yeri, unvan, kümülatif gelir vergisi matrahı, kümülatif gelir vergisi tutarı, asgari geçim indirimi tutarı, çalıştığı iş yeri unvanı, çalıştığı iş kolu, çalışma tarihleri, fotoğraf, askerlik durum bilgisi, kaza bilgileri.

Kişisel verileriniz, gerek çalışma ilişkisinin kurulmasından önce gerekse çalışma ilişkisinin  kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz, işvereniniz tarafından iletilen ve üçüncü kişilerden elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman, insan kaynakları uygulamaları üzerinden tarafınızca verilen bilgilerin doldurulması ve sisteme tanımlatılması yoluyla, her türlü bilgi belge ve doküman ile Şirket  tarafından kullanımınıza bırakılan her türlü sabit ve mobil telefon kayıtları, Şirket tarafından kullanımınıza sunulan araç, masaüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar gibi tüm araçlar üzerindeki dosya ve kayıtlarınız aracılığı ile fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

 1. Tedarikçi Çalışanı Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızın bulunduğu durumlarda veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Karma’nın meşru menfaatleri gereği ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecektir.

Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:

Kişisel verileriniz;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Yan hak ve menfaatleriniz kapsamındaki süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim, sorgulama ve istihbarat faaliyetinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla, açık rızanızın bulunması halinde, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması koşuluna uygun olarak ve sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacı ve hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Yan hak ve menfaatleriniz kapsamındaki süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla, açık rızanızın bulunması halinde ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması koşuluna dayalı olarak işlenmektedir.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması koşuluna dayalı olarak işlenmektedir.

 • Fiziksel mekân güvenliğinin tanımı
 • İç denetim, sorgulama ve istihbarat faaliyetinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması koşuluna uygun olarak işlenmektedir.

 • Hukuk iş ve işlemlerinin takibi ve yürütülmesi

amaçlarıyla, açık rızanızın bulunması halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacı ve hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması koşuluna dayalı olarak işlenmektedir

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. Tedarikçi Çalışanı Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Yan hak ve menfaatleriniz kapsamındaki süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim, sorgulama ve istihbarat faaliyetinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu mağazaların bulunduğu ilgili alışveriş merkezi müdürlükleri, mağaza müdürleri,  BR Mağazacılık A.Ş, bayiler, servis tedarikçi firma, seyahat acenteleri, oteller, icra müdürlükleri, mahkemeler, sosyal güvenlik kurumu,  belediyeler, emniyet müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri, tüketici piyasa gözetim kurumu, İŞKUR, tüketici hakem heyeti, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı hukuk büroları,  

 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Yan hak ve menfaatleriniz kapsamındaki süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla BR Mağazacılık A.Ş., tedarikçi servis firması ile,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla BR Mağazacılık A.Ş, İşkur, bayiler, ilgili karakollar, icra müdürlükleri, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, sağlık raporunun onaylandığı yetkili kuruluşlar ile,

 • Fiziksel mekân güvenliğinin tanımı
 • İç denetim, sorgulama ve istihbarat faaliyetinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla, BR Mağazacılık A.Ş, bayiler ve tedarikçi firma ile,

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

Amacıyla BR Mağazacılık A.Ş., bayiler, seyahat acenteleri ve oteller ile,

 • Hukuk iş ve işlemlerinin takibi ve yürütülmesi

amaçlarıyla BR Mağazacılık A.Ş, ilgili hukuk büroları ve iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu mağazaların bulunduğu ilgili alışveriş merkezi müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri, tüketici piyasa gözetim kurumu, İŞKUR, tüketici hakem heyeti, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı hukuk büroları,  

 • e-posta ve sunucu hizmeti alınması sebebiyle yurt dışındaki sunucularla,

 paylaşılmaktadır.

5. Tedarikçi Çalışanının Sahip Olduğu Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVKK’dan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline intranetten, [https://karmamagazacilik.com/tedarikci-aydinlatma-metni/] linkinden, ulaşabilirsiniz.