1.       Amaç

Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. (“Karma Marka” veya “Şirket”), müşterilerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Karma Marka müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin Karma Marka tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

2.       Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Karma Marka, web sitesi bilgi formunu doldurmanız sebebiyle tarafınızca bildirilen kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Karma Marka tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

Karma Marka tarafından web sitesi bilgi formu üzerinden toplanan müşterilere ait kişisel veriler şunlardır:

 • Ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası (mobil), mesajın konusu ve içeriği.

Kişisel verileriniz, Şirketimize elektronik ortamda ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi belge ve doküman üzerinden tarafınızca verilen bilgiler aracılığı ile fiziksel ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

Karma Marka, web sitesi bilgilendirme formu üzerinden edinilen ve müşterilere ait kişisel verilerin kullanım amacı ortadan kalksa da başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili müşteri tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Karma Marka tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

3.       Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, Şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:

Kişisel verileriniz,

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması koşuluna uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4.       Müşterilerin Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla BR Mağazacılık A.Ş., Bayiler, uygulamamızın veritabanı yönetimini gerçekleştiren tedarikçi firma paylaşılmaktadır.

5.       Müşterilerin Sahip Olduğu Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen müşteri, Karma Marka’ya başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’dan doğan taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şekilde veya https://karmamagazacilik.com/ilgili-kisi-basvuru-formu/ adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Karma Marka başvuru taleplerini KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Müşteri, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Karma Marka’yı bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Müşteri’nin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Karma Marka’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Karma Marka tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://karmamagazacilik.com/aydinlatma-metni/ linkinden, ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş.

E-posta: talepkvkk@karmamagazacilik.com

Adres: Ortaköy Mahallesi, Portakal Yokuşu Caddesi No:47/2, 34347 Beşiktaş/İstanbul